బైబిల్ చెప్పినట్టు ఇజ్రాయేలుతో రష్యా ఓడిపోతుంది అని ఎందుకు నమ్మదు?Israel's victory-Russia's delusionయధార్థ వాది టివి కార్యక్రమాలు / Yadartha Vaadhi Tv Programs :

“క్షీరసాగర మధనం” ప్రశ్నోత్తరి కార్యక్రమం ప్రతి శుక్రవారం సా. 4:30 గం.ల నుండి 6:30 గం.ల వరకు :
Full Episodes :
Q&A Parts :

“సంగీత ఆరాధన” పాటలతో ప్రభువును ఆరాధించుట ప్రతి నెల ఒక జిల్లాలో సా. 7 గం.ల నుండి సా. 10 గం.ల వరకు
Live Programs : ​
Songs:

“బైబిల్ స్టడీ” ప్రతి గురువారం సా. 7 గం.ల నుండి సా. 9 గం.ల వరకు. :

“సమాచార హక్కు చట్టం (RTI) ” అవగాహన ప్రతి మంగళ వారం Live :

ఆశ్చర్యకరుడు యేసు” బైబిల్లోని దేవుని ఆశ్చర్య కార్యములను గుర్తుచేసుకునే ప్రోగ్రామ్ ప్రతి బుధవారం :

సాక్ష్యాల సేకరణ :

సామాజిక అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించుట.

ఈ ఛానల్ కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నట్లైతే ఈ ఛానల్ని మీకు తెలిసినవారికి పరిచయం చేయండి. Subscribe, Like & Share
__________________________________________________
Contact us :
24/7 Whatsapp/Sms/Call (India) : # +91 9 00 00 83219
E-mail: [email protected]
__________________________________________________
Follow us:
Yadartha_Vaadhi_Tv :
Youtube Link:
Facebook Page Link:
Facebook Group Link:
Twitter:
Instragram:
Telegram:
__________________________________________________
Subscribe this channels also:
@Mark_Babu:
@Life_Changing_Message:

మీ జీవితంలో, దేవుడు చేసిన కార్యాలను, రక్షణ, సేవా సాక్ష్యములను తెలుపగోరేవారు మమ్ములను సంప్రదించగలరు. కాల్ / వాట్సాఫ్ : 9000083219
__________________________________________________
సమస్తము నీకు సేవచేయుచున్నవి కావున నీ నిర్ణయముచొప్పున అవి నేటికిని స్థిరపడి యున్నవి. Psalms(కీర్తనల గ్రంథము) 119:91 – బైబిల్
__________________________________________________
#క్షీరసాగర_మధనం #ప్రశ్నోత్తరి_కార్యక్రమం #Yadartha_Vaadhi_Tv

Thank You
God Bless You!

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *