ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ വിറപ്പിച്ച്ഫലസ്തീൻ ജനത|palestine shakes israel armyഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തെ വിറപ്പിച്ച്
ഫലസ്തീൻ ജനത
തോക്കുമായിയെത്തിയ
സൈന്യം ഭയന്നോടി
അവർ തിരിച്ചു വരുകയാണ്

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *